Prekių katalogas

GCG Sterihand Wipes Individualiai supakuotos, dezinfekcinės servetėlės, 30 vnt.

 • GCG Sterihand Wipes Individualiai supakuotos, dezinfekcinės servetėlės, 30 vnt.

  Kodas: 0030294
 • Veikliosios medžiagos:

  Etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 72%;
  alkil(C12-14)dimetil(etilbenzil)amonio chloridas, CAS Nr. 85409-23-0, EB Nr. 287-090-7, 0,1%;
  alkil(C12-18)dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68391-01-5, EB Nr. 269-919-4, 0,1%.

  Servetėlės GCG STERIHAND WIPES paruoštos naudojimui. Skirtos tik išoriniam naudojimui. Servetėlės gali būti naudojamos medicinos personalo, maisto pramonės darbuotojų, socialinės globos ir rūpybos, ikimokyklinių įstaigų, laboratorijų darbuotojų rankų higieninei dezinfekcijai, bei įvairių mažų paviršių, įrankių, inventoriaus greitai dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose (procedūriniuose kabinetuose, odontologijos klinikose, ir pan.), visuomeninės paskirties objektuose (kirpyklose, grožio salonuose ir pan.).

  Naudojimas: Higieninei rankų dezinfekcijai išimti servetėlę iš sterilios pakuotės ir valyti rankas ne mažiau kaip 30 sek. Tuberkuliozės profilaktikai procedūrą kartoti du kartus; hepatito B profilaktikai rankos turi būti valomos ne mažiau kaip 3 min. Alkoholio poveikiui atsparius prietaisus ir paviršius dezinfekuoti šluostant ne mažiau kaip 30 sek. Panaudotas servetėles išmesti į atliekas. Po dezinfekcijos paviršius, kurie liesis su maistu, nuskalauti vandeniu.

  Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

  Atsargumo priemonės: Laikyti pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje. Nenaudoti veido odos, gleivinių ir žaizdų dezinfekcijai. Nenaudoti alkoholiams ir drėgmei neatspariems paviršiams dezinfekuoti. Abejojant, kad GCG STERIHAND WIPES gali gadinti dezinfekuojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

  Pavojingumo frazės:
  Flam. Liq. 2: H225 – Labai degūs skystis ir garai
  P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti P233: Talpyklą laikyti sandariai uždarytą P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje P501: Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis pavojingų atliekų ar pakuočių tvarkymo reglamentų

  Gamintojas: UAB Global Chemical Gate
  Kilmės Šalis: Lietuva
  BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS: Nr. (10-14 17.5E)BPR-402(A-010204PNO603596-20-202)